เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ท่าอากาศยานน่านนคร ประกาศเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ท่าอากาศยานน่านนคร ประกาศเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ท่าอากาศยานน่านนคร หรือสนามบินน่านนคร ประกาศถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เปิดประเดิมสนามบิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทาง “ดอนเมือง-น่าน-ดอนเมือง” กับคณะผู้บริหารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน

โดยการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยจะทำการบินทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน เส้นทางบิน ดอนเมือง – น่าน – ดอนเมือง ด้วยเครื่องบิน B738 เที่ยวบินปฐมฤกษ์

ในวันที่ 15 ก.พ. จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดน่าน ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ซึ่งการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เสนอให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาเรื่องการขยายห้องผู้โดยสารขาออก เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันท่าอากาศยานน่านนครมีสายการบินให้บริการ 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชีย โดยเปิดให้บริการทุกวัน สัปดาห์ละประมาณ 42 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ในการนี้ ท่าอากาศยานน่านนคร กรมท่าอากาศยาน มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และยินดีต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดน่าน โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งท่าอากาศยานน่านนครได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

โดยผู้มาใช้บริการทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในท่าอากาศยาน และอยู่บนเครื่องบิน เว้นระยะห่างที่นั่งพักคอยผู้โดยสาร และกำหนดเครื่องหมายแสดงตำแหน่งการยืนเข้าแถว เว้นระยะห่าง 1 เมตร (Social Distancing)

นอกจากนี้ ยังได้จัดจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร และหน้าประตูก่อนขึ้นเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุคลากรทุกคน

ครม. ไฟเขียว เวนคืนที่ดินริม คลองลุงหน่าง แขวงแสมดำ-บางบอนใต้

ครม. อนุมัติ ดำเนินการเวนคืนที่ดินริม คลองลุงหน่าง แขวงแสมดำ-บางบอนใต้ เพื่อใช้ในการก่อสร้างเขื่อนขยายคลองแก้ปัญหาน้ำท่วมขังกรุงเทพฝั่งตะวันตก คลองลุงหน่าง แขวงแสมดำ บางบอนใต้ – (16 ก.พ. 2565) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความกว้าง 50 เมตร ความยาวประมาณ 1.7 กิโลเมตร เพื่อดำเนินโครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุงหน่าง ช่วงทางรถไฟวงเวียนใหญ่-มหาชัยถึงคลองบางบอน

เนื่องจากปัจจุบันคลองลุงหน่างมีความกว้างเพียง 1-2 เมตร และมีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกได้เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขยายคลองและสร้างเขื่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไปยังโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย- คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกามีระยะเวลาบังคับใช้ 4 ปี โดยเริ่มให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาเพื่อดำเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานตามความเหมาะสม และเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงให้ดำเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

ข้อ 3 การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณากำหนดให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ดังต่อไปนี้ สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้นเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคเป็นการเฉพาะ เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง